logo
English

پورتال مشتریان

۰۲۱۴۲۰۱۳۰۰۰

نمایندگی کشتیرانی و خدمات بار هوایی دیبا هوا دریا به شماره ثبت 548348 شناسه ملی 14008672790 به منظور ارایه سرویس حمل و نقل و خدمات وابسته در تهران تأسیس گردید. این شرکت عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ، انجمن حمل و نقل بین المللی و اتاق بازرگانی ایران می باشد. همچنین دارای نمایندگی NVOCC با سرویس وارداتی و صادراتی از چین به ایران و بالعکس می باشد. دیبا کلیه خدمات حمل ونقل دریایی، هوایی، زمینی، چندوجهی وترانزیت کالا بطورکلی تمام موارد و مراحل مرتبط با زنجیره تامین را در ایران و کلیه نقاط جهان با همکاری شرکتهای حمل ونقل مطرح بین المللی، داخلی و منطقه ای ارائه میدهد. همچنین این شرکت با بهره گیری از کادر با تجربه و جوان خود و نیز با به کارگیری سیستمها و نرم افزارهای روزآمد حمل و نقل کشتیرانی سعی در جلب رضایت حداکثری مشتریان خود را دارد.